ประชุมเครือข่ายศิษย์เก่า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ประชุมเครือข่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ เพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาตามผังแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือ