ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

ฝ่ายงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ขอความอนุเคราะห์ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยนำเครื่องจักรและบุคลากรเข้ามาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความ ปลอดภัย สวยงามและป้องกันการเกิดอันตรายเมื่อเกิดพายุหรือลมกรรโชกแรง