ศึกษานิเทศก์ออกติดตาม

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านท่าเรือให้การต้อนรับนางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์, นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในการออกติดตามนิเทศ ตามโครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ สรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน