ค่ายลูกเสือสำรอง

คณะวิทยากรลูกเสือ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ณ วัดท่าเรือ โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือสำรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ฝึกทักษะการดำรงชีวิตในการแก้ปัญหา ฝึกระเบียบวินัย การช่วยเหลือตนเองและมีความสามัคคีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้