ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการค่าย กิจกรรมเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอถลางและวิทยากรนันทนาการจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต