ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย

โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเสนอรายการหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป