ประชุมผู้ปกครอง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ เพื่อแจ้งผลการเรียนระหว่างเรียนและรายงานผลการตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนและตรงกันในประเด็นของการเรียนซ้ำชั้น ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑